Skip to main content
12-11-2023

Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

  1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden, anders luidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
  2. Onze facturen zijn steeds contact betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting, op aangegeven vervaldatum.
  3. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt: van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeed met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.
  4. In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12% met een minimum van €75- en een maximum van €15.000, – als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt.
  5. Zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W ten gunste van de schuldenaar.
  6. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen 8 kalenderdagen aan onze woonplaats gestuurd te worden, zoniet worden ze niet aanvaard.
  7. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van onze woonplaats bevoegd.